Bazuar në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që 7 maji i
vitit 2019 – dita e vizitës së papa Franciskut të punohet me 8 qershor 2019. Ministria
e Arsimit dhe Shkencës informon se ky vendim ka të bëjë edhe me shkollat fillore
dhe të mesme që gravitojnë në Qytetin e Shkupit, të cilat nuk e kanë punuar në
ndërkohë atë ditë.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës