Me inkorporimin e formularit të ri TVSH 04 në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për tatimin e vlerës së shtuar (Gazeta Zyrtare e RM, nr.267/20), është evituar se paraqitja e formularit TVSH-04 është e rënduar.

Njoftohen obliguesit tatimorë dhe kontabilistët se afati për paraqitjen e formularit TVSH-04 për periudhën tatimore nga datat 01.10.2020-31.12.2020 dhe 01.12.2020-31.12.2020 vazhdohet për 4 ditë, gjegjësisht me afat përfundimtar për dorëzim do të llogaritet 29 janar 2021.