THIRRJE PUBLIKE nr.1/2019 për parashtrim të kërkesave për pagesë të mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2019

➡Lëndë e kësaj shpallje është shpërndarja e mbështetjes financiare për Masën 2-Mbështetje financiare në akuakulturë, përkatësisht për nënpikën 2.2 – Mbështje financiare për kultivimin e peshqve, ku vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme është 40% nga vlera e të vegjlit të furnizuar ose të tyre

➡Të drejtë në shfrytëzim të mjeteve kanë:subjektet të cilat posedojnë leje për prodhim të materialit për kultivim të peshqve nga basenet e parapara për shitje dhe nuk kanë importuar material për kultivim të peshqve dhe peshk të gjallë në periudhën dhjetor 2018 – dhjetor 2019 nga lloji i peshkut për të cilin kanë leje për prodhim të materialit për kultivim të peshkut për krijim personal të baseneve të peshkutndërsa për të vegjlit e furnizuar, subjektet të cilat janë të regjistruar për veprimtari akuakulturë dhe janë të regjistruar në regjistrin për mirëmbajtjen e peshqve e cila mbahet në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave dhe kanë të blerë të vegjël nga subjekte të cilat posedojnë leje për prodhim të materialit për kultivimin e peshqve nga basenet e peshqve të paraparë për shitje dhe të cilat nuk kanë importuar material për kultivimin e peshkut dhe peshk të gjallë në periudhën dhjetor 2018-dhjetor 2019

➡Mjetet nga nënpika 2.2 paguhen gradualisht edhe atë:
– për të vegjlit të blerë ose të tyre deri 2.500 kg – 100% nga vlera e çmimit të përcaktuar të vegjëlve
– për të vegjlit të blerë ose të tyre prej 2.500 kg deri 5000- 75% nga vlera e çmimit të përcaktuar të vegjëlve
– për të vegjlit të blerë ose të tyre prej 5000 kg deri 7500- 50% nga vlera e çmimit të përcaktuar të vegjëlve
– për të vegjlit të blerë ose të tyre mbi 7500- 25% nga vlera e çmimit të përcaktuar të vegjëlve

➡Afati i fundit për parashtrim të kërkesave për pagesë të mjeteve është 15.07.2019, çdo dit pune prej 08:30 – 16:30

➡Për informata të tjera rreth aplikimit, dokumenteve të nevojshme ndiqni web faqen www.ipardpa.gov.mk