Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Në bazë të nenit 9 paragrafi 1 pika b e Ligjit për Ratifikimin е konventës Sektoriale një marrëveshje midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për vendosjen e dispozitave për menaxhimin dhe zbatimin e ndihmës financiare të Bashkimit për Republikën e Maqedonisë në kuadrin e Instrumentit të para-anëtarësimit të ndihmës në fushën e “Bujqësisë dhe zhvillimit rural “ (IPARD) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/2016), bazuar në masën e Pjesës II Investimet në mjetet materiale të fermerëve bujqësore pika 11 e Programit për përdorimin e fondeve nga Instrumenti i ndihmës së para-anëtarësimit për zhvillimin rural të Bashkimit Evropian (IPARD) për periudhën 2014-2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “nr. 177/2016), dhe në bazë të nenit 6 të Dekretit mbi mënyrën dhe procedurën për përdorimin e mbështetjes financiare për masat për zhvillimin rural të financuar nga Programi IPARD 2014-2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
64/2016).

Agjencionioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural më 26 dhjetor 2018, shpall
THIRRJE PUBLIKE nr.02 / 2018 për paraqitjen e kërkesave për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2014-2020

1. Agjencioni për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia) si institucion kompetent dhe autoritet kontraktues për zbatimin e Instrumentit të BE-së për ndihmën e para-anëtarësimit për zhvillimin rural (IPARD) fton të gjithë personat fizikë dhe juridikë të interesuar nga Republika e Maqedonis të paraqesin
kërkesa për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2014-2020 për masën e mëposhtme:

1. Investimet në mjetet materiale të pronave bujqësore

2. Mbështetja financiare për këtë Thirrje publike përbëhet nga 75% e fondeve të parashikuara nga Instrumenti i ndihmës së para-anëtarësimit për zhvillimin rural të Bashkimit Europian (IPARD) në përputhje me Marrëveshjen Financiare 2014-2020 dhe 25% të fondeve të parashikuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

3. Mjetet financiare për kërkesë individuale do të jepen si mbështetje financiare (grante) të pakthyeshme në vlerë prej:
3.1. 60% e vlerës së shpenzimeve totale të investimeve të pranueshme për masën “Investimet në mjetet materiale të fermerëve bujqësorë”. Përqindja është rritur në 65% për
investimet në fermerët bujqësore propozuar nga fermerët e rinj (persona fizikë në moshën prej 18 vjet deri në 40 vjet në ditën e paraqitjes së kërkesës për mbështetje financiare) dhe 70% për investimet në fermerët bujqësore në zonat malore.

4. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 09 shkurt 2019

5. Mbështetja e përgjithshme financiare në këtë thirrje publike është 11,883,772.00 euro ose 730,792,598.00 denarë.

RIKUJTIM:FURNIZIMI I TRAKTORIT NUK ËSHTË HARGJIM I PRANUAR NË
KËTË THIRJE PUBLIKE
Ngritja e shablloneve dhe udhëzimeve:
Formularët e duhur nga “Kërkesa për përdorim të fondeve nga Programi IPARD 2014-2020 ” si dhe “Udhëzimet për përfituesit e fondeve nga Programi IPARD 2014- 2020 “për secilën
masë veçmas, e cila përmban të gjitha informacionet rreth kriteret, kushtet për pranueshmërinë e projekteve dhe kushtet e financimit dhe informacione të tjera të nevojshme për përgatitjen e një kërkese për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2014-2020, Udhëzimet për përgatitjen e biznes projektit / Propozimi i projektit teknik, Udhëzime për pregaditjen e domosdoshme të dokumentacionit nga institucionet kompetente dhe informacione të tjera të
dobishme në versionin elektronik mund të shkarkohet në adresën e internetit të Agjencisë: www.ipardpa.gov.mk.

6. Metoda e paraqitjes së aplikacionit:
Aplikanti duhet të plotësojë dhe të paraqesë Kërkesë për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2014-2020 për masat individuale, Plani i biznesit i zhvilluar në përputhje me
Udhëzimet për përgatitjen e një Plani të Biznesit ose Projektit të Propozimit Teknik dhe dokumentacion mbështetës siç specifikohet në këtë Thirrje Publike.

Aplikimi i plotësuar për fondet nga Programi IPARD 2014-2020 së bashku me Planin e Biznesit / Projektin e propozimit teknik dhe dokumentacionin e përgjithshëm të duhur
dorëzohen në një zarf të mbyllur me një shenjë në pjesën e përparme të zarfit në këndin e sipërm të majtë “MOS HAP” për Thirrjen Publike IPARD numër 02/2018 dhe treguesin e
masës për të cilën është paraqitur kërkesa. Kërkesa mund të dorzohet edhe me postë ose personalisht në zyrën e epozitimit të Agjencionit.

Rikujtim: Me qëllim të kryerjes së kontrollit në terren nga Agjencia aplikanti duhet të ketë me vete kopje të të gjithë dokumentacionit të dorëzuar në Agjenci.
Informata më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën: [email protected] dhe në web faqen: www.ipardpa.gov.mk.