Kryetari i Komunës së Likovës Erkan Arifi vazhdon me realizimin e projekteve infrastrukturore në komunën që ai drejton.

“Vazhdon ndërtimi i kanalizimit fekal në f.Vaksincë,
Komuna e Likovës në bazë të mjeteve të fituara nga Ministria e Ambientit Jetësor, agjensionit për viset e pazhvilluara dhe buxhetit vetanak të Komunës, vazhdon me ndërtimin e kanalizimit fekal edhe atë pas matjeve gjeodezike.” – thotë Arifi.