Grant prej 4,6 milion euro mjete të pakthyeshme nga sekretariati shtetëror Zviceran për pyetje ekonomike (SEKO) për përmirësimin e infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit në Gostivar.

Sot, në Ministrinë e financave, u nënshkrua marrëveshje me të cilën ky grant vihet në dispozicion të komunës. Marrëveshjen e nënshkroi ministria e financave, ministria e transport dhe lidhjeve dhe përfaqësues të KfV bankës, e cila është administratorë e grant mjeteve, Rene Eskeman.

Shuma e përgjithshme që do të investohet në përmirësimin e infrastrukturës komunale në Gostivar është 7,2 milion euro. Këto mjete do të jenë të parapara për furnizimin e pajisjeve zbulimin e rrjedhjes së ujit dhe me këtë zvogëlohet humbja e ujit, janë paraparë mjete për rezervuar të ri, për gypa të ri dhe përmirësim të rrjetit.

Si rezultat i master planit të përgatitur dhe implementimit me sukses të fazës së parë, hapi i parë vazhdohet me fazën e dytë me dokumentacionet që kanë qenë të përgatitura dhe filluara nga viti 2015/2016

Do të vazhdohet me ndërtimin e ujësjellësit dhe kanalizimit faza 1 hapi 2 edhe atë në këto vendbanime Banjicë e epërme, Balindoll, ventil të ri për rrjetin e distribuimit në Cigllana dhe Fazaneria, zonim të ventilit në mes Zonës 2 dhe Zonës 3 dhe Balin Dolli, Gypë përcjellës i ri nga Zdunja në Forinë, gypë përcjellës i ri në Zhivko Brajkovski, Branko Stoev dhe Vardarska, në Drago Todorovski, gyp përcjellës i ri në mes Kej Vardarit dhe Banjeshnicës, gypë përcjellës i ri në pjesën lindore të hekurudhës dhe pjesës jugore të lumit, gypë përcjellës i ri në Mladen Simonoski, gyp përcjellës i ri në Boge Veljanoski, në Boris Kidriq, gyp përcjellës i ri në rrugën Balindoll deri në fshatin Çajlë,gypë përcjellës i ri në Debresh, shtrirja e rrjetit të shpërndarjes në Çegran dhe Forinë.

Duhet potencuar që projekti është vazhdimësi e vitit 2015/2016 kur u realizua faza e parë hapi i parë kur u përgatiten gjitha dokumentacionet për shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në komunën e Gostivarit.

Përveç grantit nga Zvicra, për realizimin e këtij projekti do të ketë dhe 250 mijë euro grant nga KfV banka, si dhe përmes huas nga Qeveria në vlerë prej 1,7 milion euro, së shpejti grant mjete për projekte komunale nga KfV banka do të ndahen edhe për komunat e Radovishit dhe Kavadarcit-theksoi zëvendës ministër i financave Shiret Elezi.