Elezi: Me ndryshimet në Ligjin për tatimin mbi fitim vendosen kupona për donacionin në sport

Më shumë mbështetje për sportin nëpërmjet sistemit të bonave të donacionit, dispozita të reja moderne lidhur me çmimet e transferimit dhe rregullimin e trajtimit tatimor të shoqatave të qytetarëve janë ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit mbi tatimin mbi fitimin. Ata synojnë të tejkalojnë disa mangësi të ligjit ekzistues dhe të përmirësojnë rregulloren, kështu ka theksuar në seancën plenare në parlament zv.ministrja e financave Shiret Elezi.

“Projekt amandamenti i prezantuar vendoset mundësia që tatimpaguesi i cili ka dhuruar fonde për subjektet sportive në bazë të një kuponi të marra nga subjekti sportiv, t’i zvogëlohettatimin mbi të ardhurat i llogaritur në shumën e donacionit përfundimtarë, deri në 50% nga taksë e përllogaritur”, theksoi kështu zv.ministrja Elezi.

Elezi vuri në dukje se ndryshimet e propozuara paraqesin dispozita të reja për çmimet e transferimit, domethënë çmimet për transaksionet ndërmjet palëve të lidhura, sipas rekomandimeve moderne të OECD-së. Me këto ndryshime, legjislacioni vendor tha ajo është në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Mundësitë për manipulimin e taksave po ashtu zvogëlohen, gjë që pritet të rrisë të ardhurat tatimore në periudhë afatmesme.

Amendamentet e propozuara gjithashtu rregullojnë trajtimin tatimor të shoqatave dhe fondacioneve të qytetarëve.
“Vërtetohet se ata nuk janë tatimpagues të fitimit dhe pavarësisht aktivitetit të tyre jo-fitimprurëse, në të njëjtin vit dhe të gjeneruar në të hyra nga kryerjen e veprimtarisë ekonomike tejkalohen në 1.000.000 në të cilin rast ato bëhen tatimpagues sipas normës së tatimit prej 1%, por vetëm për të ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe vetëm për pjesën që tejkalon 1.000.000 denarë”, vlerësoi kështu në sqarimin e saj zv.ministrja Elezi.

Me projekt-amendamentet për ndryshim trajtohet edhe dërgesave e parave respektivisht, parashikon se kreditë e dhëna për personat juridik rezident të Republikës së Maqedonisë nuk do të tatimohen me tatimin mbi të ardhurat.

evn