“Për herë të parë me ligj do të rregullohen kontratat e prokurimit publik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, të cilat kanë të bëjnë me prokurimin e pajisjeve ushtarake dhe pajisjeve të ndjeshme të sigurisë. Këtë e theksoi zëvendësministrja e financave Shiret Elezi në debatin e komisionit në Kuvend për Ligjin e ri për prokurim publik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

Ajo vuri në dukje se përveç harmonizimit me Bashkimin Europian, miratimi i këtij ligji do të kontribuojë në kompletimin e reformës gjithëpërfshirëse të sistemit të financave publike, që do të sigurojë shpenzime racionale të fondeve publike si dhe konkurrencë transparente.

“Pajisjet ushtarake dhe të sigurisë janë vendimtare për sigurinë dhe sovranitetin e secilit vend. Prokurimi i mallrave, shërbimeve dhe punëve në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë është një natyrë e ndjeshme, kështu që ka nevojë për përcaktim kërkesa specifike në lidhje me sigurinë e furnizimit dhe sigurisë së të dhënave. Kështu, kur kontratat përfshijnë, kërkojnë ose përmbajnë informacionin e klasifikuar, autoriteti kontraktues në dokumentacionin e tenderit vendosen masat dhe kërkesat që operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe janë të nevojshme për të garantuar mbrojtjen e informacioneve të tillë”, tha Elezi.

Elezi vuri në dukje se kontratat e prokurimit publik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë janë dhënë përmes zbatimit të një procedure të kufizuar, një procedurë të negociuar me publikimin e një njoftimi, një procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit dhe bisedë konkurruese.
“Karakteristika e këtyre procedurave është se të gjitha ato të zhvillohen në dy faza dhe të lejojnë përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë të aftë që plotësisht përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktues, pa shkelur parimet e transparencës, trajtimit të barabartë dhe konkurrencës”, sqaroi Elezi.

Zëvendësministrja Elezi vuri në dukje se duke pasur parasysh kompleksitetin dhe specifikat e këtyre kontratave, oferta më e favorshme ekonomikisht është kriteri për dhënien e tyre. Aplikimi i këtij kriteri mund të përfshijë tre qasje të ndryshme: vetëm kostoja, vetëm shpenzimet duke përdorur një qasje ekonomike si kostot e ciklit të jetës ose raporti më i mirë i çmimeve dhe cilësisë. Pa marrë parasysh se cila qasje është përdorur, një element ekonomik duhet gjithmonë të përfshihet gjatë vlerësimit të ofertave, tha mes tjerave Elezi.

Elezi tha se ligji parashikon një detyrim për monitorimin e detyrueshëm gjatë ekzekutimit të kontratave.
“Duke pasur parasysh që është një prej kontratave më komplekse punë e të cilëve mund të përfshijë disa nënkontraktorët, të zgjasë më shumë dhe të shpenzojnë një shumë të burimeve, është thelbësore që duhet menaxhuar siç duhet. Prezantohen një seri rregullash dhe rregullat e anti-korrupsionit për të parandaluar konfliktet e interesit në ushtrimin e prokurimit publik dhe do të sigurojë integritetin e gjithë procesit të dhënies së kontratave publike në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, vlerësoi kështu Elezi.

Elezi konkludoi se miratimi i këtij ligji do të mundësojë procesin e dhënies së kontratave publike në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, nga planifikimi, zbatimi i prokurimit publik, përfundimin dhe zbatimin e kontratave, të jetë transparent, ekonomik dhe efikas nga njëra anë, por në të njëjtën kohë, nga ana tjetër, për të siguruar mbrojtjen e interesave të sigurisë së shtetit dhe të informacionit që janë me karakter konfidencial.” – shprehet Elezi

evn