Të hyrat nga buxheti përfshirë dhe muajin Maj janë në përputhje me skenarin e favorshëm të Ministrisë së financave, që do të thotë se rruga e lëvizjes ishte projektuar siç duhet dhe zbatimi aktual është në përputhje me planifikimin.

Një aspekt i rëndësishëm është që në kohë të Pandemisë globale që shkaktoi recesione ekonomike në ekonomitë më të mëdha, kur ka një ndërprerje në zinxhirët e furnizimit, uljen e aktivitetit ekonomik dhe rritjen e rolit të shtetit në ndihmë të qytetarëve dhe ekonomisë, likuiditeti i buxhetit është i qëndrueshëm dhe financimi sigurohet në kushte të favorshme, sqaron Shiret Elezi zv.ministre e financave.

Realizimi i të ardhurave buxhetore vetëm në Maj arriti në 12.7 miliard denarë, që është një rënie vjetore prej 24% krahasuar me Majin e vitit 2019. Të ardhurat nga taksat në Maj arritën në 6.5 miliard denarë ose në krahasim me Majin e vitit 2019 regjistron një rënie prej 28%, ndërsa kontributet u realizuan në shumë prej 5 miliard denarë, që është pothuajse në të njëjtin nivel me vitin e kaluar. Në skenarin bazë të Ministrisë së Financave, i ashtuquajturi skenari i favorshëm, rënia e parashikuar e të ardhurave tatimore për muajin maj ishte 31%. Kjo do të thotë që rruga e lëvizjes është dizajnuar si duhet dhe realizimi aktual është në përputhje me atë të planifikuar, thotë Elezi.

Si rezultat i shfaqjes dhe përhapjes së koronavirusit, ishte e nevojshme të merreshin masa kufizuese që synojnë mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, parandalimin e përhapjes së virusit dhe shkaktimin e dëmeve të pakrahasueshme më të mëdha, njerëzore dhe materiale ose ekonomike. Pritej që kjo të ndalonte disa aktivitete ekonomike dhe të vështirësonte funksionimin e disa zinxhirëve të furnizimit. Si pasojë, pritej rënia në anën e të ardhurave, thotë Elezi. Financimi i deficitit, si dhe borxhet e vjetra për shkak të ripagimit në vlerë prej 685 milion euro, do të mbulohen nga Eurobondi i lëshuar në shumën prej 700 milion eurosh.