Gjykata themelore Shkupi 1 kumtoi se nuk mund ta kuptojë ndryshe përveç si tentim për përzierje indirekte në pavarësinë e gjyqësisë, kërkesën e Kabinetit të presidentit Gjorge Ivanov deri tek kjo Gjykatë që t’i dorëzojë shënime zyrtare nga MPB – DSK të cilët janë pjesë e lëndës së regjistruar gjyqësore.

Në këtë kuptim, Gjykata themelore Shkupi 1 sot, siç informoi, deri tek Kabineti i presidentit të Republikës së Maqedonisë ka dorëzuar njoftim me të cilin kërkon që gjykata të njoftohet nëse kërkesa është personalisht nga presidenti ose nga një person tjetër në Kabinetin e presidentit të RM-së i cili është nënshkruar në kërkesë.

“Njëherit është theksuar edhe nevoja që të sqarohet për cilat arsye kërkohet në kontroll shënimi zyrtar dhe prej ku presidenti i Republikës së Maqedonisë e nxjerr kompetencën të kërkojë kontroll në dëshmi gjyqësore edhe atë në fazë të veprimit sipas aktvendimit të parashtruar dhe masa të përcaktuara për sigurimin e pranisë. Për gjykatën është me rëndësi të sigurohet dhe theksohet pavarësia në veprimin gjyqësor dhe mos përzierja në vendimet gjyqësore”, shkruan në kumtesën e Gjykatës themelore Shkupi 1.