Propozim- vendimi për dhënien e pëlqimit për ndryshimin dhe plotësimin e programit investues të Ndërmarrjes Publike “Higjiena Komunale” – Shkup për vitin 2018 sot është në rend dite të seancës së Këshillit të Qytetit të Shkupit.

Me këtë vendim parashikohet furnizimi i dy automjeteve speciale për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe heqjen anësore të shportave me mbeturina, me kapacitet prej 2.200 dhe 3.200 litra. Për furnizimin e këtyre dy automjeteve rritet kjo shkallë e programit investues të NP “Higjiena Komuna” – Shkup për vitin 2018 për 24 milionë denarë apo rreth 400.000 euro.

Krahas furnizimit të automjeteve të reja, me ndryshimet në programin investues të NP “Higjiena Komunale” – Shkup për vitin 2018, parashikohet edhe furnizimi i 6.000 shportave të reja për mbeturina për të cilat janë paraparë gjashtë milionë denarë apo 100.000 euro.

Në rend dite të seancës së 18 të Këshillit të Qytetit të Shkupit janë Propozim-ndryshimi dhe plotësimi i Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2018, si dhe raportet vjetore për punën e shkollave të mesme dhe konvikteve në Shkup për vitin shkollor 2017/2018, programet për punën e shkollave të mesme dhe të konvikteve për vitin 2018/2019