Drejtuar
-Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut
-Kryetarit të Komisionit për Mbikëqyrje të Punës së
Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë
për Zbulim

Në lidhje me Konkluzionin e Komisionit për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim, të miratuar në Mbledhjen e gjashtë të Komisionit, të
mbajtur më 25 qershor 2019, në të cilin jam propozuar të marr pjesë në punën e Komisionit për
Selektim dhe Zgjedhje të punëtorëve nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, për shkak të
vëllimit shumë të madh të obligimeve tjera Ju njoftoj se nuk kam mundësi të marr pjesë në punën e
këtij Komisioni.
Me respekt,

Kryetar i Komisionit për Çështje Evropiane
Artan Grupi, d.v.