Në Komunën Saraj sot do të mbahet infoditë në kuadër të programit IPARD. Fokusi do të jetë në masën e shtatë “Shumëllojshmëria e fermave dhe zhvillim i bizneseve” dhe masa tre “Investime në mjete fizike për përpunim dhe marketing të produkteve bujqësore dhe të peshkut”.

Infodita është organizuar nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trupi për menaxhim me IPARD dhe Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Kjo është infodita e 17-të dhe deri në fund të javës do të mbahen edhe tri infodita.