Në seancën e sotme të 45-të këshillit të Komunës së Kërçovës në afat të pacaktuar janë tërhequr nga rendi i ditës pikat të cilat kishin të bëjnë me NP Komunalec, ku parashihej përcaktimi i tarifës përfurnizim me ujë për pije ose ujësj’ellës në NP Komunalec, për periudhën e rregulluar 2021-2023, e cila në bazë të vendimit të KRRE parashikon rritjen e çmimit për ujin e pishëm, për mbledhjen e ujrave të zeza urbane si dhe përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujrave të zeza të NP Komunalec për periudhën 2021-2023/tvgurra