Këto janë aktivitetet qeveritare për për përkrahje të sektorit privat

Në mbledhjen e sotme Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për zbatimin e aktiviteteve për përkrahje të sektorit privat nga ana Qendrave për zhvillim dhe planifikim rajonal- Qendra rajonale të biznesit . Në periudhën që vijon Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim do të bëjë nënshkrimin e aneks marrëveshjeve të reja për përkrahje financiare të qendrave rajonale të biznesit për sigurimin e mbështetjes për përmisimin e shërbimeve këshilldhënëse të qendrave të biznesit, siç është e përcaktuar në buxhetin e projektit.

Me propozim të Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale, Qeveria e RMV-së sot solli Vendim për ndarjen e mjeteve financiare të projektit për zhvillim të rajoneve të planifikimit për vitin 2019 me vlerë të përgjithshme prej 288.746.849,00 denarë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nënshkrimin e Planit të Veprimit për bashkëpunim në fushën e bujqësisë ndërmjet Republikës Popullore të Kinës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën 2020-2022, i cili pritet të ratifikohet në Samitin e ardhshëm të shefave shtetërore dhe qeverive me RP të Kinës në suaza të nismës 16+1 i cili do të mbahet në Dubrovnik, Republika e Kroacisë.