Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e 101-të ka iniciuar ndryshime në Ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe mirëqenien e kafshëve.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave është angazhuar bashkë me Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari me Bashkësinë e Njësive për Vetëqeverisje Lokale të Maqedonisë (BNJVL) dhe në bashkëpunim me Shoqatat qytetare për të drejtat e kafshëve, në periudhë të shkurtër të përgatis ndryshime ligjore që të tejkalohet problemi me qentë endacakë