Të mbështeten ndërmarrjet dhe të mos përjashtohen punëtorët, me këtë qëllim ishte vendosur masa për pagë prej 14.500 denarëve për një të punësuar, si pjesë e pakove ekonomike të Qeverisë për zbutjen e pasojave nga kriza e koronës. Sipas kompetentëve, kjo kishte ndikim pozitiv dhe nuk kishte përjashtim të punëtorëve, por analizat treguan se një pjesë e madhe e punëtorëve nuk e kanë marrë pagën.

Fillimisht masa është vendosur për muajt prill dhe maj, si periudhë në të cilën ishte më i madh ndikimi i krizës, por Qeveria e vazhdoi edhe në qershor.

Ministrja e Financave Nina Angellovska, e vlerësoi masën 14.500 denarë si mbështetje për një të punësuar që mund të shpëtojë mijëra vende të punës.

E paramenduar që t’u japë mbështetje financiare punëdhënësve për pagesën e pagave të punëtorëve, me këtë masë, siç deklaroi ministrja, u ndihmohet edhe punëtorëve, të vetëpunësuarve dhe punëdhënësve – të cilët krijojnë vende të punës dhe të gjithë së bashku kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe të cilët do të duhet të tejkalojnë këtë periudhë dhe të jenë të gatshëm për fazën e rikuperimit. Ndërsa rikuperimi pa punëtorët nuk është i mundshëm.

Këtë masë mund ta shfrytëzojnë të gjitha ndërmarrjet që kanë të ardhura të zvogëluara prej mbi 30 për qind në prill dhe maj, krahasuar me mesataren e muajve në vitin e kaluar, të mos paguajnë dividendë ose bonuse gjatë shfrytëzimit të masës, të mos ketë mbi 120.000 denarë pagë neto të mbi 10 për qind të punëtorëve.

Dedikimi ishte për të gjithë të punësuarit që kanë pagë neto deri 39.900 denarë dhe për të gjithë drejtorët dhe pronarët me pagë neto deri 39.900 denarë.

Kishte mundësi që ndërmarrjet ta shfrytëzojnë edhe për të punësuarit për të cilët kanë subvencionimi të kontributeve për rritjen e pagave.

Përmes masës 14.500 në tre muajt mbështetje kanë marrë mes 17.000 dhe 20.000 kompani.

Masa është realizuar përmes Drejtorisë së të Ardhurave Publike. Sipas të dhënave që në konferencën për media i njoftoi drejtoresha Sanja Llukarevska në prill mbështetja financiare u është dhënë 19.780 punëdhënësve të cilëve u janë paguar një miliard e 793 milionë e 207 mijë e 630 denarë, për gjithsej 128 mijë 315 të punësuar.

Mbështetje financiare për muajin maj kanë marrë 19.938 punëdhënës me shumë të përgjithshme prej 1 miliardë 666 milionë 373 mijë 597 denarë, për gjithsej 119.182 të punësuar.

Në qershor 2020 mbështetje financiare është dhënë për 17905 kompani me shumë prej 1 miliardë 404 milionë 470 mijë e 647 denarë, për gjithsej 101 mijë e 148 të punësuar.

Analizat që i bëri ky institucion treguan se një pjesë e ndërmarrjeve e kanë marrë mbështetjen nga shteti, por ajo nuk ka përfunduar te të punësuarit për paga.

Më shumë se 700 ndërmarrje nga vendi, pjesa më e madhe e tyre nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga, Kumanova, kanë kërkuar mbështetje nga shteti përmes masës për pagesën e pagës për të punësuarit për shkak të krizës së koronës, por paratë nuk ua kanë dhënë të punësuarve.

Në prill, sipas të dhënave të publikuara, 281 punëdhënës kanë marrë mbështetje në shumë prej 9 milionë e 995 mijë e 565 denarë, ndërsa nuk e kanë përmbushur obligimin për pagesën e pagës për 722 të punësuar.

Në maj këtë e kanë bërë 427 kompani, të cilat nuk kanë paguar fare pagë për 984 të punësuar, ndërsa kanë marrë mbështetje financiare në shumë prej 13,698,998 denarëve. Njëqind e njëzet kompani, sipas të dhënave, prej tyre nuk e kanë përmbushur obligimin që ndihmën e marrë për të punësuarit ta paguajë edhe për dy muajt.

Ndërmarrjet më të shpeshta që nuk e kanë paguar ndihmën e pranuar janë ndërmarrjet e mesme, të vogla dhe mikro, ndërsa në mesin e veprimtarive janë ato të tregtisë, përgatitjes së racioneve dhe shërbimit të ushqimit, sektori i ndërtimtarisë, prodhimtaria e veshjes, emetimi i programit, objekte për akomodim, transport, arsim dhe ngjashëm.

Për prill nga veprimtaria tregtare me pakicë 62 ndërmarrje, që kanë pranuar ndihmë financiare prej 1.715.262 denarëve në 126 të punësuar nuk kanë paguar pagë, nga veprimtaria përgatitje të racioneve dhe shërbim të ushqimit 43 ndërmarrje kanë marrë ndihmë prej 1.249.452 denarëve dhe 95 të punësuarve nuk u kanë paguar pagë për muajin prill, nga veprimtaria transport 24 ndërmarrje, kanë marrë ndihmë prej 630.750 denarë dhe 44 të punësuarve nuk u kanë paguar pagë për muajin prill, nga veprimtaria ndërtimtari 17 ndërmarrje kanë marrë ndihmë prej 660,738 denarë dhe 48 të punësuarve nuk u kanë paguar pagë për muajin prill. Këtu përfshihen edhe veprimtari për prodhimtarinë e veshjeve, tregtarë me pakicë dhe shumicës, emetim të programit, objekte për akomodim etj.. Sipas rajoneve më së shumti ndërmarrje që nuk kanë paguar pagë janë: në Shkup 84, në Tetovë 38, Strugë 20, Gostivar 23 dhe Kumanovë 16.

Në muajin maj numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve që nuk e kanë paguar ndihmën që e kanë marrë për paga për të punësuarit 84 janë nga veprimtaria e tregtisë me pakicë të cilët kanë marrë ndihmë financiare prej 2.160.248 denarë dhe 160 të punësuarve nuk u kanë paguar pagë, 66 ndërmarrje nga veprimtaria përgatitje e racioneve dhe shërbim të ushqimit kanë marrë ndihmë prej 2.052.240 denarë dhe 150 të punësuarve nuk u është paguar pagë për muajin мај, 35 ndërmarrje nga veprimtaria e transportit kanë marrë ndihmë prej 920.750 denarë dhe 65 të punësuarve nuk u ka paguar pagë, gjashtë ndërmarrje janë nga veprimtaria e ndërtimit të ulët ndërmarrje që kanë marrë ndihmë prej 1.087.500 denarë dhe 77 të punësuarve nuk u kanë paguar pagë për muajin maj.

Ndërmarrjet tjera që nuk kanë paguar paga për muajin maj 2020, ndërsa për të njëjtat kanë marrë mbështetje financiare janë nga veprimtaritë ndërtimtari, prodhimtari, tregti me shumicë dhe pakicë, emetim të programit, etj. Sipas rajoneve më së shumti ndërmarrje që nuk kanë paguar pagë për muajin maj janë nga Shkupi: 110 ndërmarrje, Tetova 61, Struga 28, Gostivari 34, Kumanova 21, Strumica 10 dhe Manastiri 15.

Kompanive u janë dërguar paralajmërime për shkak të mospërmbushjes së obligimeve nga dekreti, afatet kanë skaduar për pagesë, por nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, bëjnë thirrje që t’i paguajnë dhe ta përmbushin obligimin, para se të zbatohen veprimet e parashikuara ligjore.

Lista e emrave të kompanive të cilave u është paguar ndihma, ndërsa nuk u është paguar të punësuarve është publikuar tashmë