Në zbatim të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për Standardet e Studentëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë s ëVeriut” Nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 dhe 20/19) dhe nenit 2 të Rregullores për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 168/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës

KONKURS
për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2019/2020

Ministria e arsimit dhe shkencës për vitin akademik 2019/2020 ndanë bursa për student të rregullt të regjistruar në studimet universitare të ciklit të parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë,sipas grupeve të mëposhtme:

a) Grupi i parë – 1,500 bursa për studentët nga grupet sociale;

b) grupi i dytë:
– 635 bursa (564 bursa për studentë të regjistruar në studimet deridiplomike në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 36 bursa për studentët e regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë), për studentët të cilët veçanarisht kanë arritur sukses të lartë të mësuarit , për studentët e regjistruar në fakultetet teknike dhe shkencat mjekësore që kanë arritur një notë mesatare prej I-parës deri në vitin aktual akademik regjistruar të paktën 8,50, dhe për studentë në fakultetet e shkencave shoqërore dhe fakultetin e Arteve kanë arritur të paktën një notë mesatare 9.00 nga e I-para deri në vitin e studimit akademik të regjistruar .
-265 bursa (260 bursa për studentët e regjistruar në studime universitare në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 40 bursa për studentët e regjistruar në studime universitare në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë), për studentët që kanë arritur sukses veçanërisht të lartë ,për studentët e regjistruar në programet e studimeve në informatikë të cilët arritën sukses mesatar nga I-para deri në vitin e studimeve të regjistruar të paktën me notë mesatare 9.00;
c) Grupi i tretë
– 500 bursa (480 bursa për studentë të regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe 20 bursa për studentët e regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë) për studentët e regjistruar në programet studimore në fushën e shkencave natyrore-matematikore, , tekniko- teknologjike, bioteknike dhe / ose shkencat mjekësore nga e I-para deri në vitin aktual akademik të regjistruar të cilët kanë arritur notë mesatare të paktën 7.oo.

– 100 bursa
(bursa për 67 studentë, pjesëtarë të popullit maqedonas, të regjistruar në studimet post-diplomike të ciklit të parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë) që kanë arritur notë mesatare 7.00 prej I-parës deri në vitin aktual akademik të regjistruar dhe janë të regjistruar në programet studimore në kimi, fizikë dhe matematikë, edhe ate:
– 20 bursa për studime të kimisë,
– 20 bursapër studime në fizikë,
– 30 bursa për studime në matematikë dhe
(33 bursa për studentët pjesëtarë të bashkësive që nuk janë shumicë në Maqedoni së Veriut të regjistruar në studimet post-diplomike të ciklit të parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë) që kanë arritur notë mesatare 7.00prej I-parës deri në vitin aktual akademik të regjistruar dhe janë regjistruar në programet studimore në kimi, fizikë dhe matematikë, edhe ate:
– 10 bursa për studime në kimi,
– 10 bursa për studime në fizikë,
– 13 bursa për studime në matematikë.
c) Grupi i katërtë
-30 bursa për studentët e regjistruar në vitin e parë të programeve të studimit në institucionet e arsimit të lartë për arsimin e kudrit mësimor në edukimin parashkollor, fillor dhe të mesëm.

I. KUSHTET PËR NDRJEN E BURSËS STUDENTORE

Të drejta për bursë kanë studentët të regjistruar në studimet universitare në ciklin e parë të studimit në universitetet publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1. të jenë studentë të rregullt;

2. të mos përsërisë vit gjatë studimit;

3. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucionet apo kompanitë e tjera;

4. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kriteret për ndarjen e bursave janë:

a) Grupi i parë – bursa për studentët e kategorive sociale
1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në 2019/2020aktual për të gjitha programet e studimit. Në bazë të këtij kriteri mund të merren mësëshumti 20 pikë.

2. Nxënësit në fakultetet teknike dhe shkencat mjekësore marrin 10 pikë shtesë.

3.Për kriterin e mundësive materiale të studentëve dhe familjarët e tyre të ngushtë, duke marrë të ardhurat mujore për anëtar të familjes së studentit (pagat neto mujore dhe të ardhurat vjetore mbi baza të ndryshme të paraqitura në formularin drejtoria e të ardhurave vjetore – të ardhurat: nga aktiviteti bujqësor nga veprimtaria ekonomike, nga vetëpunësimi, nga prona dhe të drejtat pronësore, të drejtat e autorit dhe të drejtave të pronësisë industriale, dividendë nga fitimet kapitale të realizuara, fitimet nga llotaritë dhe të ardhurat tjera). Në bazë të këtyre kritereve, arrihen gjithsejtj 60 pikë.

4 10 pikë shtesë marrin studenti-fëmijë me nji prind, studentët-fëmijët e prindërve të papunë, studentët-fëmijët pa kujdes të prindit, studentët- fëmijë me aftësi të kufizuara dhe studentë-fëmijë shfytëzues të kompensimit për shkak të ndërprerjes së punës për arsyeve të biznesit të cilët të ardhura të familjes janë nën pagën minimale të përcaktuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

5. Studentët të cilët nuk i kanë kaluar të paktën 80% të provimeve për vitet e kaluara akademike nuk do të rangohen. Për studentët që studiojnë në univerzitetet publike dhe universitetet private dhe në institucionet e arsimit të lartë, ku numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një vit akademik është më pak se 10 (dhjetë) provime,për kriteret të kenë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara do të marrin kriteret të kenë kaluar vetëm dy provime më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.
6. Dokumentet e studentëve që fitojnë 0 pikë në bazë të kriterit të mundësive materiale (të paraqitura në pikën 3 të këtij grupi) nuk do të merren parasysh.

b) Grupi i dytë – bursa për studentët që kanë arritur sukses veçanërisht të lartë në të mësuarit

1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në 2019/2020 aktual për të gjitha programet e studimit. Bazuar në këtë kriter, mund të merren 100 pikë maksimale.

2. Studentët që nuk kanë kaluar të paktën 90% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme studimore nuk do të reangohen. Për studentët që studiojnë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë, ku numri i provimeve për një vit akademik është më pak se 10 (dhjetë) provime,për kriteret të kenë kaluar të paktën 90% të provimeve ,do të marrin kriteret që kanë kaluar vetëm një provim më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.

3. Nëse nuk plotësohet kuota me një numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet publike dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe anasjelltas, nëse kuota me një numër të mjaftueshëm studentët nga universitetet private dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë.

c) Grupi i tretë – bursa për studentët e regjistruar në programet studimore në fushat shkencore të shkencave natyrore-matematikore, tekniko-teknologjike, bioteknike dhe / ose shkencat mjekësore
1. Suksesi i arritur nga vitet e mëparshme të studimit në vitin aktual 2019/2020. Në bazë të këti kriteri , mund të merren 100 pikë maksimale.
2. Studentët që nuk kanë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara për vitet e mëparshme studimore nuk do të rangohen. Për studentët që studiojnë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë ku numri i përgjithshëm i provimeve të parapara për një vit studimi është më pak se 10 (dhjetë) provime,për kriteret që kanë kaluar të paktën 80% të provimeve të parapara do të marren kriteret që kanë kaluar vetëm dy provime më pak se numri i përgjithshëm i provimeve.

3. Nëse kuota nuk është e mbushur me numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet publike dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve private dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe anasjelltas, nëse kuota nuk plotësohet me numër të mjaftueshëm studentësh nga universitetet private dhe institucionet e arsimit të lartë, komisioni mund të plotësojë kuotën me studentët që plotësojnë kërkesat e universiteteve publike dhe institucioneve të arsimit të lartë.
ç) Grupi i katërt – bursa për studentë të regjistruar në vitin e parë të programeve të studimit në institucionet e arsimit të lartë për kuadrin – mësimor në edukimin parashkollor, fillor dhe të mesëm:

1. Në bazë të suksesit në mësim, d.m.th. suksesin e arritur në arsimin e mesëm, numri maksimal i pikëve do të jetë deri në 80:
– suksesi nga të gjitha vitet. Në bazë të kësaj ju mund të merrni deri në 60 pikë.

– për kandidatët që kanë kaluar provimin shtetërorë të maturës ,në shënimin e suksesit të arritur me marrjen e diplomës shtetërore të shkollës së mesme ai / ajo fiton një maksimum prej 20 pikë.
2. Në bazë të shfrytëzimit të bursës për studentë të talentuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, numri maksimal i pikëve është 20.

II. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Studentët që aplikojnë në konkurs duhet të plotësojnë një kërkesë elektronike në internet portali http://konkursi.mon.gov.mk duke filluar nga data 04.11.2019 deri më 15.11.2019 vit.
Rekomandohet që para aplikimit elektronik, kandidatët duhet të i kompletojnë dokumentet e nevojshme në përputhje me bursat që aplikojnë, ashtu që në aplikimin elektronik të hynë informacionet e duhura nga dokumentet.
Për studentët që kanë aplikuar shumë herë, aplikacioni i fundit do të konsiderohet i vlefshëm.
III.VENDI DHE AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE TË DUHURA
Studentët që kanë aplikuar në mënyrë elektronike,për konkurs kërkohet që në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, të dërgohen dokumentet në rr. Shën.Kirili dhe Metodi nr. 54, Shkup,prej datës 04.11.2019 /deri më 15.11.2019, në afat të zgjedhur, për të miratuar ose dërgohet me postë rekomanduese në adresën e mësipërme dokumentet vijuese:
1. Lista e evidentuese,
2. Vërtetim i semestrit dimëror të regjistruari rregullullt për vitin e studimit 2018/2019;
3. Numrin e identifikimit nga aplikacioni elektronik i kompletuar me sukses
4. Vërtetimin e provimeve të dhëna nga vitet e mëparshme;

5. Formular i verifikuar “UPPI”

6. Dokumentet për përcaktimin e kushteve materiale të kandidatit:
– Për antarët e famljes të punusuar të dorëzohen certifikata të pagës së fituar për muajin shtator 2019, ose në qoftë nuk ka marrë pagë në këtë muaj, të paraqesë një certifikatë të pagës përmbyllëse për këtë vit (për prindërit, kujdestarët, vëllait / motrës të cilët janë të punësuar në institucionet qeveritare dhe publike të paraqesë një certifikatë të pagës të vërtetuar nga një organ i autorizuar, dhe për prindërit, kujdestarët, vëlla / motër që janë të punësuar në firmat private të paraqes një vërtetim të pagës dhe deklarat e vërtetuar për pranimin e pagës);
– Për anëtarët e familjes së pensionuar duhet çeku i fundit i vlerës së pagës;
– Për prindërit e divorcuar duhet paraqitur dëshmi të divorcit dhe nëse kandidati merr pagë alimentacion, duhet të tregohet vlera e të ardhurave mujore;
– Për shfrytëzuesit e ndihmës sociale duhet dorëzuar vendimi i fundit ose çekui fundit;
– Për kandidatët me aftësi të kufizuar të paraqesë konstatimin dhe mendimin mbi llojin dhe shkallën e aftësisë së kufizuar të zhvillimit fizik ose mendor dhe nevojave specifike të lëshuara nga institucioni kompetent dhe në përputhje me Rregulloren për vlerësimin e nevojave specifike të personave me zhvillimin fizik apo mendor dhe
– për vëllezërit / motrat e kandidatit, të cilët janë nxënës / studentë të dorëzojnë vërtetim nga shkolla ,universiteti apo institucioni tjetër.
7. Deklaratë nga kandidati që nuk është përfitues i një burse tjetër
8. Deklaratë nga kandidati se dokumentet që i ka dorëzuar janë të vërteta dhe identike me të dhënat e aplikimit në formë elektronike
9. Deklaratë për përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale të aplikantit dhe familjen e tij të ngushtë( prindërit, kujdestarët, vëllezërit, motrat), me të cilët aplikanti pranon Ministria e arsimit dhe shkencës në mënyrë zyrtare për të siguruar dokumentet e nevojshme nga institucionet e caktuara që kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi
10. Fotokopja e indeksit.
Kandidatët që aplikojnë për një bursë nga grupi i parë për të paraqitur të gjitha dokumentet (1 – 10), ndërsa studentët të cilët aplikojnë për bursa nga grupet e dytë dhe të tretë duhet dorëzuar dokumentet nën numrin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dhe 10.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë zyrtare, nëpërputhje të Rregullores mbi formularin e aplikimit për akomodim në konvikte dhe formularin e aplikimit për bursa, me dokumentacionin e nevojshëm ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” No.161 / 16), do të sigurojë dokumentet në vijim :
-Çertifikatë nga të hyrat e të ardhurave publike në baza të ndryshme për vitin paraprak (të ardhurat nga vetëpunësimi, të ardhurat nga kryerjen e aktiviteteve bujqësore, të ardhurave nga pasuria dhe të
– Vërtetim nga Zyra e të Ardhurave Publike për të ardhurat e realizuara në baza të ndryshme për vitin e kaluar (të ardhurat nga vetëpunësimi, , të ardhurat nga kryerja e aktiviteteve bujqësore, të ardhurave nga pasuria dhe të drejtave pronësore, të ardhurat nga kryeqyteti, fitimet kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe të tjera çmime, të ardhura të tjera) për të dy prindërit – kujdestarët, vëllain / motrën e kandidatit individualisht dhe vetë kandidatin;
-status për anëtarët e familjes së ngushtë të kandidatëve, nga Agjencia e punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
-Për vëllaun/ motrën nën 6 vjetë, si dhe çartifikatë të vdekurve ,për prindin e vdekur nga drejtoria për regjistrim –nga libri amë ; – shtetësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e Punëve të Brendshme.
IV. KANDIDATAT NUK DO TË RANGOHEN NËSE:

1. Dokumentacioni i paraqitur është i pakompletuar dhe jo në kohën e duhur.
2.Komisioni konstaton se të dhënat e futura në aplikacionin elektronik nuk janë identike me të dhënat nga dokumentacioni i paraqitur.

V. SHPALLJA E REZULTATEVE
Lista e kandidatëve për ndarjen e bursës do të shpallet më 13.01.2020 në ueb faqen e ministrisë.

VI. VLERA E BURSAVE

Vlera e bursës së grupit të parë – bursa për studentët e kategorive sociale është 3.300,00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursës së grupit të dytë – – bursa për studentët që kanë arritur një sukses veçanërisht të lartë në mësim dhe që kanë arritur sukses mesatar nga 1-para deri në vitin e studimeve të regjistruar aktualisht në fakultetet teknike dhe shkencat mjekësore të së paku 8.50, dhe për studentët e fakulteteve të shkencave shoqërore dhe të fakulteteve të arteve që të kenë ka arritur të paktën 9.00 arritje mesatare është 4.400 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursës për grupin e dytë – bursa për studentët të cilët kanë arritur një sukses të veçantë të lartë në mësim prej të paktën 9.00 në programet e studimit në Informatikë është 6.050,00 në muaj për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursës për grupin të tretë – bursa për studentët e regjistruar në programet e studimeve në fushat shkencore e matematikës, teknike dhe teknologjike, bioteknike dhe / ose shkenca mjekësore është 3.300,00 në muaj për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursës për grup të tretë – bursa për studentët e regjistruar në programet e studimit në kimi, fizikë dhe matematikë është 18,000.00 në muaj për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Vlera e bursave për grupin e katërt – bursa për studentë që janë regjistruar në vitin e parë në programet e studimeve të institucioneve të arsimit të lartë për kuadrin mësimdhënës në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, është 6,050,00 denarë në muaj, për nëntë muaj gjatë vitit akademik.

Studenti i cili ka aplikuar në dy ose më shumë grupe të bursave dhe i ka plotësuar kushtet për marrjen e bursës ati do ti ndahet bursë sipas prioritetit që ka bërë në listën evidentuese.

Bursa ndahen për aq semestra për studime universitare, siç është parashikuar në aktin e përgjithshëm të institucionit të arsimit të lartë, pa praktikë të absolventit për studim.

Studentët që do të marrin bursë do të lidhin kontratë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës me të cilën do të rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre reciproke.

Pas shpalljes së listës të gjithë marrësit e bursave janë të obliguar të nënshkruajnë marrëveshje për bursa me Ministrinë e Arsimit. D
eri më datën 24 janar 2020 . Të gjithë kanditatët që nuk e respektojnë këtë afat do të konsiderohet se kanë hjekë dorë nga bursa.

Për më shumë ndiq linkun:

http://mon.gov.mk/index.php/AL/2014-07-23-14-03-25/vesti-i-nastani-alb/2933-konkurs-per-ndarjen-e-bursave-per-studentet-te-rregullt-te-regjistruar-ne-studimet-deridiplomike-nga-cikli-i-pare-te-universiteteve-publike-dhe-private-dhe-institucioneve-te-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-maqedonise-s-everiut-per-vitin-e-studimeve-2019-2020

Artikulli paraprakShekerinska: Para Samitit në Londër do të dihet kush do të jetë ambasadori ynë në NATO
Artikulli tjetërKatica Janeva kërkon apanazh