Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim rural me dy projekte për Komunën e Dibrës dhe atë:

1.) Masa 321 – lidhjen e rrugëve rajonale dhe regjionale me gjatësi nga 5 deri në 7 km, ndërtimi i ujësjellësve dhe kanalizimeve, ndërtimin dhe rehabilitimin e qendrave kulturore rinore, tregje për kafshë dhe të tjera.

Nga kjo masë Dibrës do i financohet ndërtimi i rrugës rajonale që lidhet me rrugën e Banishtës.
2.)Masa 322-mjetet mund të përdoren për rindërtimin ose ndërtimin e rrugëve nëpër fshatra , përpunimin e planeve të detajuara urbane, rindërtimin ose ndërtimin e shesheve.

Nga kjo masë Komuna e Dibrës do financohet për ndërtimin e ashtuquajturës “Rruga e Lopareve”.

Realizojmë premtimet.

U tha u bë..,