Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës d-r Jeton Shaqiri mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për e-shoqëri me temë “Përfshirja dhe efektiviteti – qeverisja e mirë dhe Interneti”, e cila u mbajt onlajn, organizuar nga organizata qytetare “Metamorfozis”.

Ministri Shaqiri ishte njëri nga folësit kryesorë në seancën hyrëse të titulluar: “Çelësi i qeverisjes së mirë – proceset dhe të dhënat e hapura”, së bashku me Dejvid Gir, ambasadorin e BE në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Kristina Reinsalu, drejtoreshë e programit për e-Demokraci në Akademinë për e-Qeverisje në Estoni.

Rëndësia e qeverisjes së mirë dhe roli i agjendës digjitale në avancimin dhe forcimin e demokracisë ishin fokusi i prezantimit të tyre.

“Agjenda digjitale për Ballkanin Perëndimor është e lidhur ngushtë me aktivitetet që ne si ministri po zbatojmë dhe planifikojmë në periudhën e ardhshme. Për të zvogëluar ndarjen digjitale, ne duhet të sigurojmë që të gjithë qytetarët të mund të gëzojnë përfitimet e teknologjive të reja. “Qeveria do të vazhdojë të bashkëpunojë me të gjithë qytetarët, organizatat joqeveritare dhe partnerët e tjerë me qëllim të përparimit ekonomik, por gjithashtu do të mbetet fleksibile dhe e përgjegjshme përballë mundësive dhe sfidave të reja,” theksoi ministri Jeton Shaqiri në fjalën e tij.

Ministri Shaqiri theksoi se MSHIA është koordinatori i iniciativës së Partneritetit të Qeverisë së Hapur, e cila konfirmon angazhimin për të përmirësuar vazhdimisht punën e Qeverisë bazuar në institucione të hapura, transparente, të besueshme dhe efikase të qeverisë, të cilat komunikojnë dhe bashkëpunojnë me qytetarët.

Ministri vuri në dukje se po bëhet një punë e vazhdueshme për të inkurajuar publikimin dhe përdorimin e të dhënave të hapura, me qëllimin përfundimtar për të rritur transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve shtetërore, për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ata ofrojnë, për të rritur ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve në këtë proces për të dhëna të hapura dhe në të njëjtën kohë për të inkurajuar inovacionin.

 

Ministri Shaqiri gjithashtu iu referua rëndësisë së lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave, mbrojtjes së pluralizmit mediatik, e drejta për informacion, zhvillimi i medias dhe prodhimi i pavarur dhe zhvillimi i shkrim-leximit mediatik, duke theksuar se parandalimi i përhapjes së lajmeve rrejshme është njëra nga fushat ku nevojitet një angazhim më i madh nga të gjithë aktorët në shoqëri.

“Mendimi kritik dhe shkrim-leximi mediatik janë mjetet më të rëndësishme që mund të përdorim në luftën kundër lajmeve të rrejshme. Këto janë aftësi themelore që duhet të ketë e gjithë popullsia në mënyrë që të jetë në gjendje të përballojë botën digjitale. Sipas hulumtimeve dhe parashikimeve të Bashkimit Evropian, pas vitit 2020 deri në 90% të vendeve të punës do të kërkojnë një nivel të caktuar të aftësive digjitale. Kjo është marrë parasysh në zhvillimin e strategjisë afatgjatë të TIK, e cila aktualisht është në fazën përfundimtare. Një nga shtyllat kryesore të kësaj strategjie janë aftësitë digjitale. “Ne do të punojmë në avancimin e aftësive digjitale të të gjithë popullsisë,” tha ministri Shaqiri.

Ministri theksoi se hapësira e internetit duhet të jetë e lirë, neutrale dhe e arritshme për të gjithë, dhe qytetarët duhet të mbrohen nga rreziqet e vazhdueshme. Prandaj, siç tha ai, sigurimi i hapësirës kibernetike të hapur, të lirë, konfidenciale dhe të sigurt veçohet si një nga qëllimet më të rëndësishme të Strategjisë.