Nëse vendosni të kaloni pushoni në Gjermani, Austri, Turqi, Kroaci, Slloveni, Serbi, Mal të Zi, Bosnjë, Çeki, Itali, Belgjikë, Bullhari, Holandë, Francë, Luksemburg, Sllovaki dhe Shqipëri mirë është ta dini këtë informacion.

Për të fituar shërbim mjekësor në këto shtete duhet me vete të keni një formular për sigurim shëndetësornë dy gjuhë i dhënë nga njësitë rajonale të Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedoni, njofton Aktuale.mk

Nëse e keni këtë dokument gjatë qëndrimit në këto shtete, shërbime mjekësore do ti merni si shtetasit e atij vendi.

Gjithçka cfarë duhet të bëni para udhëtimit në ndonjë shtet të paraqiten në njësitë rajonale të fondit shëndetësor të plotësojnë formularin për sigurim shëndetësor dhe plotësojnë kërkesë për formular dy gjuhësor i cili vlenë edhe për studimeapo edhe për trajnime profesionale.

Për ta marrë këtë dokument të rëndësishëm, qytetarët patjetër duhet të marrin vërtetim ngs mjeku amë me të cilin dëshmohet se nuk kanë probleme shëndetësore, ndërsa gratë duhet të dorëzojnë në fond edhe vërtetim nga gjinekologu.

Pas dorëzimit të gjitha dokumentacionit të nevojshëm duhet të presin që komisioni i mjekëve pranë fondit shëndetësor të japë mendim i cili sipas autoriteteve mund të jepet brenda ditës, njofton Aktuale.mk