Nga 1 qershori në pajtim me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, ndalohet pagesa e mallrave dhe shërbimeve në vlerë prej 500 euro ose më shumë në formën e një ose më shumë transaksioneve të lidhura.

E njëjta gjë duhet të bëhet përmes bankës, institucionet e kursimit ose nëpërmjet një llogarie në një institucion tjetër që ofron shërbime të pagesës.

Sipas kësaj, nga 1 Qershori 2019, tregtarët që bëjnë pagesën kesh do të mund ta bëjnë shitjen dhe pagesën deri në 500 euro përmes transaksioneve individuale.