Zëvendës ministri i drejtësisë Agim Nuhiu siguroi për transparencë që parashikohet në versionin e fundit të propozim ligjit duke i vënë theks të veçantë nënshkrimit të lidhur midis drejtorit dhe zëvendës drejtorit të Entit të Statistikës. Kjo u kritikua nga deputetja e VMRO – DPMNE-së Siljanovska.
“Me këtë përcaktim rritet objektiviteti, transparenca, kolegjialiteti i punës në entin shtetëror për statistikë dhe flaken çdo dyshim, paragjykim për hile, fabrikim, majorizim edhe mbi baza etnike.”,- theksoi zëvendësministri i drejtësisë, Agim Nuhiu.