Vendimi i Prokurorisë Themelore Publike – Shkup, nga data 31 maj e vitit 2019, me të cilin është vendosur se, nuk ka nevojë për ndjekje penale nga Prokuroria Publike në lidhje me padinë penale të paraqitur nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa lidhur me parregullsitë e mundshme në funksionimin e shtyllës së dytë pensionale është konfirmim se në Fondin e SPIMV-së nuk është dëmtuar asnjë i siguruar si dhe nuk i janë rrezikuar të drejtat e tij.

Kontributet e paguara për sigurim pensional dhe invalidor janë të sigurta dhe përdoren në mënyrë strikte për qëllimin e pagesës së pensioneve, të gjitha përdorimet apo bartjet janë me miratim të Ministrisë së Financave.

Fondi është një institucion me përvojë dhe renome shumëvjeçare dhe reputacion që u shkaktuan pas periudhës paraprake, me raste individuale që kanë dalë nga 12 vitet e mëparshme si rezultat i gabimeve sistematike në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga institucionet e tjera kompetente.
Me ndryshimet dhe plotësimet e fundit të ligjeve në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor janë krijuar kushte ligjore për mbrojtjen e personave të siguruar të cilëve në kohë nuk do t’ju shpërndahet kontributi. Gjithashtu bëhet përmirësimi në proceset e punës dhe përforcimi në të gjitha kriteret e kontrollit në udhëheqjen e evidencave dhe shpërndarjen e anëtarësimit.

Me hyrjen në fuqi të ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit duke filluar nga 1 janari i vitit 2019, disa herë është bërë shpërndarja e anëtarëve të shpërndarë jo në kohë, mjeteve nga kontributet dhe kompensimi për shpërndarjen jo në kohë.
Në Fond në rrjedhë është edhe avancimi i njësisë organizative me formimin e një seksioni të veçantë që do të kujdeset për anëtarësimin në shtyllën e dytë. Në këtë mënyrë pritet të tejkalohen problemet që deri më tani janë paraqitur në krijimin dhe udhëheqjen e evidencës dhe shpërndarjen e kontributeve në shtyllën e dytë pensionale.

Ne jemi të hapur për bashkëpunim me institucionet tjera dhe të gatshëm për avancimin e të gjitha proceseve me qëllim që të drejtat e të gjithë të siguruarve, të sigurohen në kohë.