Punëtori rajonale për shfrytëzimin efikas të fondeve IPARD

Në rajonin e Pollogut u mbajt punëtoria e dytë regjionale për shfrytëzim efikas të mjeteve nga Programa #IPARD. Mu në këtë rajon ka disa ndërmarrje me ngjarje të suksesshme të realizuara.

‘Me qëllim që të kemi sa më shumë aplikime të reja dhe kualitative, bujqit sot ishin të njoftuar edhe me shpalljet aktuale për marrjen e mjeteve nga Masa 3 nga Programa #IPARD
“Investime në mjete materiale për përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe peshkut” e cila shpallje skadon më 29 Janar.’, thekson Zv. Drejtori i Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. AbdulSelam Selami.