Qeveria sot do ta mbajë seancën e rregullt, të 81-të, në të cilën me propozimin e Drejtorisë për ZZHTI ministrat do të vendosin lidhur me propozim vendimin për dhënien e pëlqimit për kontraktimin e marrëveshjes për t’iu ndarë ndihmë shtetërore Shoqërisë për prodhim, tregti dhe shërbime BAUMER Shkup.

Shërbimi për media paralajmëroi se do të vendoset edhe për projekt marrëveshjen për qira afatgjate të zonës industriale Strugë të Shoqërisë tregtare për prodhim, tregti dhe shërbime REÇI Enterprises Strugë.

Me propozimin e NP Hekurudhat dhe Infrastruktura e Maqedonisë do të shqyrtohet informacioni për procesin e tjetërsimit të tokës e cila ka qenë e nevojshme për realizimin e projekteve për rikonstruim dhe ndërtim të hekurudhës nga aksi lindor i Korridorit 8 (Kumanovë – Belakovce – Kriva Pallankë – R. Bullgarisë).

Para ministrave do të jetë edhe informacioni për nënshkrimin e Marrëveshjes mes Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari në Republikën e Maqedonisë dhe Ministrisë së Bujqërisë, Pylltarisë dhe Ekonominë e Ujërave të Republikës së Serbisë në sferën e sigurisë së ushqimit dhe veterinarisë dhe Marrëveshja mes Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë në fushën e sigurisë së ushqimit.

Ministrat do ta shqyrtojnë propozim vendimin për konfirmimin e mjeteve tepricë nga fitimi i akumuluar i NP Gazeta Zyrtare dhe pagesën e këtyre mjeteve në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa gjithashtu do të vendoset edhe për sigurimin e mjeteve për mbështetje financiare dhe zhvillimin e veprimtarisë NP “Agro-berza”.

Në seancë do të shqyrtohet edhe raporti për punën e Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale në gjashtë muajt e parë të këtij vitit, raporti për punën fiskale të SHA për organizimin e lojërave të fatit, Lotaria shtetërore e Republikës së Maqedonisë.