“Sot, në hapësirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të organizimit të Konferencës së Donatorëve Ndërkombëtarë për të ndihmuar zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, prezantova projektet fillestare të Agjencisë:

1. Softueri për përkthim
2. Pajisje dhe furnizim
3. Përpilimi i një Udhëzuesi për zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, si dhe një Udhërrëfyes për Nëpunësit Administrativ për zbatimin e të drejtave gjuhësore
4. Trajnimi i përkthyesve dhe lektorëve
5. Asistencë teknike për zbatimin e përvojave ndërkombëtare për dygjuhësinë
6. Përpilimi i Fjalorëve Terminologjik shqip-maqedonisht dhe anasjelltas, përfshi versionin digjital.” – thotë Sela