Në REK Manastir sonte në mesnatë nga procesi prodhues është shkyçur Blloku 2 për shkak rritjes së funksionimit të impiantit.

Blloku do të jetë i shkyçur deri më 30 mars. Ndërkohë, prodhimi i energjisë elektrike do të vazhdojë prej dy Blloqeve tjera Blloku 1 dhe Blloku 2, kumtoi sot REK Manastir.

Pas kyçjes në Bllokun 2 në rrjetin energjetik, është planifikuar në Bllokun 3 të REK Manastir për shkak mbindërtimit të planifikuar të sistemit soufterik për menaxhim me bllokun.

Gjatë aktiviteteve servisuese, nevojat për energji elektrike të SHA ELEM do t’i kënaq nga kapacitetet e veta prodhuese.