Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor morri Vendim për shpalljen e pesë rariteteve të reja natyrore, siç janë: Shpellën Kiseliçka, Çinar – Ohër, Lisin blagun. fshatin Beli, Manin e zi – Lesnovo dhe Profilin gjeologjik karakteristik – Zvegor.

Vendimet për shpalljen e rariteteve natyrore janë publikuar në Gazetën zyrtare Nr. 174, 22 gusht 2019 (https://bit.ly/2Mj12GB) dhe në Gazetën Zyrtare Nr. 205, 7 tetor 2019 (https://bit.ly/2oO0cc1).