Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor i shqiptoi ndalesë të përkohshme për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ISHP ordinancës specialiste për kirurgji plastike “Dr. sci. K. Mitanoski” në komunën e Aerodromit.

Ndalesa është shqiptuar pas mbikëqyrjes inspektuese të jashtëzakonshme lidhur me pacientin i cili ndërroi jetë nga sepsa në IPSH QPQ “8 Shtatori”, i cili ka qenë i trajtuar në sallën e operacioneve në këtë ordinancë.