Qyteti i Shkupit këtë vjeshtë do të subvencionojë 2.000 familje dhe entitete të tjera në territorin e kryeqytetit për pastrimin e oxhakut. Për këtë qëllim, nga buxheti i Qytetit të Shkupit janë ndarë dy milionë denarë.

Vlera e subvencionit është 1.000 denarë, pavarësisht nga vlera e shërbimit të pastrimit.

Për të kompensuar një pjesë të shpenzimeve dhe për të vërtetuar se kriteret për pjesëmarrje janë përmbushur, qytetarët duhet të dorëzojnë disa dokumente në Qytetin e Shkupit. Kërkesë për kompensim e cila mund të merret në arkivat e qytetit të Shkupit ose në veb faqen www.skopje.gov.mk, dhe më pas duke dhënë një kopje të letërnjoftimit do të vërtetohet vendbanimi.

Gjithashtu nevojitet të dërgohet edhe vërtetim për pastrimin e realizuar, të nënshkruar nga personi i cili ka pastruar oxhakun, fatura fiskale nga kompania e regjistruar për pastrim të oxhaqeve dhe një fotokopje të llogarisë bankare.