Delegacioni i Entit Shtetëror i Revizionit nga koriku i 21-23 merrë  vjetorë ,, Roli dhe kontributi i Institucionëve Supreme të Revizorëve në implementimin e qëllimeve për zhvillim të qëndryeshëm në pajtim me Agjendën 2030’’ nën patronazhin e Organizata Kombëve të Bashkuar dhe INTOSAI inicijativës IZHN.

Delegacionin e ESHR-së e përbëjnë Zëvendës i Revizorit Kryesor Shtetëror z.Naser Ademi dhe Sekretari i Përgjithshëm Aleksandar Popovski, të cilët do të kenë mundësi të përbashkët ti shqyrtojnë dhe ndajnë përvojën e vendeve antare të Organizatës së kombeve të Bashkuar dhe Organizatës Ndërkombëtare të Institucionëve Supreme të Revizorëve- INTOSI në lidhje me dhënjën e rekomandimeve të revizorëve nga ana e Institucionëve Supreme të Revizorëve në lidhje me shpenzimet e mjeteve publike (Buxhetit) nga ana e Qeveritarëve të cilët janë të ndërlidhur me realizimin e qëllimëve të zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë 17 fushave tematike të cilët janë: varfëri zero dhe untësi, shëndet më të mirë dhe mirëqenje, arsimim cilësor, ujë të pastër dhe ambijet mjedisor të shëndetshëm, risi indistruale dhe tjera.