Zëvendës ministri për transport dhe lidhje, Bekim Rexhepi, sot realizoi takim pune me Aleksandrs Antonovs, ekspert i analizës funksionale dhe riorganizimin shtetëror. Në këtë takim u prezentuan shembuj për riorganizimin e administratës publike në kuadër të Ministiris për transport dhe lidhje, me qëlim rritjën e efikasitetit dhe efektivitetit i administratës publike. U shkëmbyen mendime dhe përvoja lidhur me riorganizimin edhe organeve tjera shetërore. Projekti për reformat të administratës publike zbatohet me mbështetjen BE-s.